Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 4.8.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Petri Koivula
Miikka Kostian
Laura Mänki
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta

Kokous avattiin 12.01

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Tenel Digital
 • Jäsenmaksut 
  • Laskut lähetetty
  • Lähetetään karhut
  • Irtisanotaan maksamattomat syyskuun kokouksessa, sen jälkeen lähetetään digidiplomit
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Yksi merkkihakemus tullut, kompensoinnista lähetetty jatkokysymykset, joihin tarvitaan vastaukset ennen hyväksyntää
  • Uusintakysely aiemmassa kokouksessa hyväksytyn prosessin mukaisesti lähetetty Hiotulle, Konseptolle ja Fraktiolle
   • Konsepton hakemus käsitelty ja hyväksytty
   • Selvitykset saatava ennen seuraavaa hallitusten kokousta, muuten joudutaan ottamaan merkinkäyttöoikeus pois
  • Lisätään firmojen logot hiilineutraaliusmerkkisivulle AP Mikko
 • Verkkokaupan uudistus
  • Kerätään hallituksen palaute Slackissa ja toimitetaan Juusolle AP: Petri
   • Varmistetaan paitojen alkuperä
   • Kokomerkinnät
   • Arvostelut aktiiviseksi, jos alusta tukee
   • Ynnä vastaavat
  • Selvitetään tilaustilanne ja mietitään, kuinka hallitus saisi näkymän verkkokaupan tilaukseen ja toimituksiin. AP Petri
  • Nämä siirretty Petrille
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Mennyt
    • Ei webinaareja kesä/heinäkuussa
   • Tulossa
    • Webinaareja sovittuna syyskuusta tammikuulle (osa vielä lisäämättä sivustolle AP: Laura)
    • Suomalaisen työn liiton kanssa pohdittu webinaariyhteistyötä, ensimmäinen webinaari selvityksessä
   • Siirretään webinaarien käytännön tietämys Petrille, AP: Laura + Mikko

Hallituksen jatkojärjestäytyminen

 • Lisäksi sovittiin, että keskustellaan seuraavista positioista seuraavassa kokouksessa: webbisivuvastaava, webinaarivastaava, vastuullisuus- ja/tai hiilineuraaliustaho, jäsenvastaava, järjestelmienhoitaja, yhteisövastaava, webbikauppavastaava
  • Sovittu seuraavia rooleja:
   • Janne valittu kokousten valmistelusta vastaavaksi
   • Mikko valittu verkkosivujen tekniikka -vastaavaksi
   • Laura valittu verkkosivujen sisältövastaavaksi
   • Petri valittu webinaarien käytännön asioiden hoitamiseen
   • Petri valittu verkkokauppavastaavaksi
 • Perustettiin hiilineutraaliustyöryhmä: Janne, Mikko, Satu ja Ville
 • Todettiin, että pidetään syksyn puuhapäivässä hallituksen itsearviointi

Viestintä

 • Webinaaritiedotus
 • Yhteistyöohjelman landing page työn alle
 • Jäsenkirje elokuuksi
  • Laittakaa hallituksen nostot Slackissa Lauralle
  • Kysytään ehdotuksia suomalaisen koodin edistäjäksi
  • Nörttilive
 • Suomalaisen koodin päivä kahden kuukauden päästä
  • Ville hankkii raadin suomalaisen koodin edistäjän valitsemiseksi
  • Nörttilive uusitaan viime vuoden konseptilla
   • Avataan ilmoittautuminen AP Laura
   • Stilisoidaan kysymyspatteristoa hieman lyhyemmäksi AP Janne
   • Uudistetaan sivusto AP Janne
   • Lisätään evästetarkistus AP Mikko+Janne


Sivuston kehittäminen

 • Sivustomuutokset
  • Viety tuotantoon, sisältö migroitu
  • Uutiskirje-API selvitettävä, AP Mikko + Janne + Laura

Vastuullisuus

 • Hiilineutraalius
  • Laskenta valmis
  • Kompensoidaan hiilijalanjälki
   • AP Mikko pyytää tarjoukset
   • Hiilineutraaliustyöryhmä tekee valinnan

Siirretään seuraavat kohdat 18.8. ylimääräiseen kokoukseen ja lisäksi

 • Laura esittele strategiamateriaalin, jaetaan etukäteen tutustuttavaksi
 • Loput hallituksen jäsenet täyttävät vastuutaulukon, AP Janne muistuttaa
 • Toiveet hallitustyönkehittämiseksi Slackiin, AP Janne avaa säikeen

Strategia

 • Yhdistyksen kehittäminen
  • Tukijäsenyys
   • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
   • Saatu yhteistyöehdotus käsitelty ja hyväksytty
    • Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan käymään neuvottelut loppuun ja toivoo painavasti yhteistyön johtavan tukijäsenyyteen
  • Keskustelut avattu Suomalaisen työn liiton kanssa mahdollisesta yhteistyöstä, odotetaan heidän materiaalejaan
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Päätettiin selvittää mahdollisuudet perustaa stipendirahasto, josta jaettaisiin vuosittain stipendejä yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi opettajien tekemien hakemusten mukaisesti
  • Tähän kanavoidaan rahaa joko digidiplomeista johtuvista säästöistä tai jäsenmaksujen korotuksesta, vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Lisäksi pyritään kanavoimaan mahdollisia tukijäsentuloja ko. rahastoon
  • Pitäisikö tehdä yhteistyössä Hankintayhdistyksen kanssa hankkijoille suunnattu webinaari? Mahdollisesti Mitvidi-hankkeesta myös puhuja?
 • Käytiin fasilitoitu strategiakeskustelu puuhapäivässä Lauran johdolla, Laura koostaa tulokset
  • Koosteen jälkeen sovitaan etenemismalli
  • Todettiin, että yhdistykselle tulisi laatia arvot, tämä otetaan työn alle vuosikokouksen jälkeen
  • Sovittiin edelleen, että yhdistys laatii vastuullisuusraportin vuodesta 2023 -> vastuullisuudesta vastaava
 • Yhdistyksen arvontuotanto jäsenistölle keskusteltava ja sitä kehitettävä

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

 • Agenda + valmistelu
 • Työryhmät tärkeimpiin aiheisiin ja etukäteisvalmistelu

Päätettiin kokous 12.59