Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 5.4.2024

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Petri Koivula
Miikka Kostian
Ville Nordberg
Mikko Paltamaa
Jesse Raitapuro
Jonna Ranta
Johanna Berlin

Kokous avattiin 11.34

Agenda

 1. Jäsenasiat – uusien jäsenten hyväksyminen
  1. Uusia jäsenhakemuksia ei ole tullut
 2. Hiilineutraaliusasiat – uusien hakemuksien hyväksyminen
  1. Kaksi uutta hakemusta tullut
   1. Myönnetään hiilineutraaliusmerkki Site Logicille, ilmoitus heille AP Mikko
   2. Toisessa hakemuksessa puutteita, lähetetään selvityspyyntö kyseiselle yritykselle AP Mikko
 3. Jäsenedut – uusien jäsenetujen hyväksyminen
  1. Kaksi uutta jäsenetuehdotusta
   1. Yritysjuristit, lakipuhelinpalvelu jäsenistölle – hyväksytty
   2. Trail Openers, energiankulutuspalvelun ensimmäisen kuukauden palvelumaksusta -10% – hyväksytty
 4. Viestintä – tilannekatsaus Johannalta
  1. Maaliskuun jäsenkirje lähetetty
  2. Huhtikuussa ulkoinen uutiskirje
  3. Viestitty OP:n kesätyökampanjasta, saatu hyvin hakemuksia
  4. Säädetty englannin kielistä käännöstä, linjataan tarkemmin viestintäsuunnitelmassa
  5. Lisätty Johannan tiedot, poistetaan vanhojen hallituksen jäsenten tiedot
  6. Jäsenetulomaketta muokattu ja lisätty sivustolle, linkataan myös jäsenkirjeeseen
  7. GrandOne-blogiteksti tulossa
  8. Viestintästrategia ja -suunnitelma työn alla, esitelty hallituksella kokouksessa
 5. Hallituksen toiminnan kehittäminen
  1. Hallituksen itsearvio
   1. Kahdeksan vastausta saatu, viidessä avoimia palautteita
   2. Tulokset
    1. Hyvä tilanne: keskittyminen oikeisiin asioihin ja tarpeeksi monipuolista osaamista
    2. Kehitettävää: materiaalit ajoissa, jäsenten osallistuminen aktiivisesti keskusteluun
   3. Palautetta hallituksen puheenjohtajalle
    1. Vastuiden selkeämpää hajauttamista toivottu
    2. Otettu palautteet vastaan hyvin
   4. Vapaa palaute
    1. Vapaaehtoisuus ja muut kiireet rajaavat ajankäyttöä
    2. Kokeneilta vinkkejä hallituksen jaksottamista
    3. Selkeämpi tehtävienjaon dokumentointi
    4. Muita kokouksia virallisen kokouksen lisäksi asioiden edistämiseksi
  2. Pidetään vuosittain ennen vuosikokousta, mieluiten vuoden vaihtuessa
 6. Projektit
  1. Vuosikokoukseen valmistautuminen
   1. Tilannekatsaus
    1. Tilinpäätös tulossa huhtikuun aikana
    2. Muut dokumentit seuraavaan hallitukseen kokoukseen
  2. Hiilineutraaliusmerkkiin liittyvän säätelyn selvitys / Mikko
   1. Sääntelyä mahdollisesti tulossa hiilineutraaliusväittämiin ja -termiin
    1. Odotetaan sääntelyn varmistumista
    2. Varmistetaan, että oma toimintamme on mahdollisimman huolellisesti hoidettua
  3. Strategiaprojektien käynnistymisen kuulumiset
   1. Jäsenmäärän kasvatus / Antti & Jesse
    1. Liittymisinformaation jakamisen helpottaminen -> erillinen landing page jäseneksi tuloon
    2. Houkuttelun huomiointi jäsenmaksussa? Turhan työllistävää tässä vaiheessa, kerätään sen sijaan tietoa, mistä yhdistys tuli firman tietoon
    3. Tunnettuuden kasvattaminen, käytetäänkö maksettua mainontaa?
    4. Mainostus meetupeissa?
   2. Tavoittavuuden kasvu / Miikka & Mikko
    1. Joukko keinoja määritelty (erillinen dokumentti), nämä tulisi priorisoida + linkitys Johannan työhön -> AP Johanna + Mikko + Miikka
    2. Viestinnän kohdistus / kohderyhmät AP Johanna
   3. Jäsenten motivointi / Ville & Satu
    1. Jäsenetujen kasvattaminen
     1. Pohdittu, mistä olisi hyötyä jäsenyrityksille ja heidän henkilöstöltään
     2. Kysytty mahdollisia jäsenetuja jäsenten henkilöstön hyvinvointiin
    2. Sisältöjen jakamisen kuviot sovitaan puuhapäivässä
    3. Petri liittyy mukaan tähän ryhmään
 7. Yhdistyksen kehittäminen
  1. Sääntömuutokset / ehdotus Jannelta ja Satulta
   1. Merkkien käyttö konserneissa
   2. Hallituksen koon kasvatus
   3. Muutokset kuitattu, AP Janne lisää vuosikokouskutsuun
  2. Stipendien tilanne / Janne + Ville
   1. Lomake kunnossa, verotusasiat selvitetty
   2. Opetushallitus selvitetty, liian kallis väylä tähän hetkeen
   3. Stipendisivu, AP Johanna
   4. Tietoa jäsenkirjeeseen + someen, AP Johanna
   5. Tsekataan MAOL, AP Ville
  3. Yhdenvertaisuus / Satu
   1. Ei käsitelty, Satu poissa
  4. Suomalaisen työn liiton ehdotus, päätös / Janne
   1. Kummallekin toimijalle hyötyä, jäsenetuna hyvä lisä
   2. Hinta järkevä, budjetoitava AP / Jonna
   3. Hiottava yksityiskohdat kuntoon
   4. Ehdotetaan vuosikokoukselle liittymistä Suomalaisen Työn Liiton jäseneksi
  5. OP-kesätyöpaikka, tilannekatsaus / Ville + Johanna
   1. Yksitoista hakemusta, viisi otetaan haastatteluun, useita erinomaisia hakemuksia
  6. Kehitysehdotukset
   1. Kotisivujen saavutettavuus, auditointi + seloste
   2. Hiilijalanjälkilaskuri
   3. Sivujen hiilijalanjäljen pienentäminen
   4. Jonna pohtii budjettia em. asioiden suhteen
 8. Muut esille tulevat asiat


Päätettiin kokous kello 13.01